Algemene voorwaarden

Uitgever
Camping Davière Plage, 10 Chemin de la Davière - 85160 Saint-Jean-de-Monts

Directeur publicatie: Isabelle Grondin
+ (0)2 51 58 27 99 - contact@daviereplage.com

SARL au capital de 9 176.94 €
RCS La Roche sur Yon - 388 252 132
Tva FR0238825213200013

De toegang tot de site en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het feit van de toegang tot en het surfen op de site houdt in dat de internetgebruiker zonder voorbehoud akkoord gaat met de volgende gegevens: De site wordt gehost door het bedrijf Agence WEBCOM, 83 rue Saint Honoré, 75001 Parijs; Telefoonnummer: +33 (0)1 83 56 95 62.

Siteontwerper: www.agencewebcom.com - Publicatiedirecteur: David ROBIN

Intellectueel eigendom

De Site in zijn geheel, evenals elk van zijn componenten (in het bijzonder teksten, diagrammen, structuren, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, video's, grafische of redactionele voorstellingen, logo's, enz.) vormen intellectuele werken die worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door alle andere toepasselijke internationale wetgeving.

Camping Davière Plage is de enige die gemachtigd is (rechtstreeks of op grond van licenties of machtigingen) om de elementen waaruit de website bestaat, domeinnamen, handelsmerken, modellen, enz. te gebruiken. evenals de afbeeldingen en redactionele inhoud die daarin worden gereproduceerd.

Het gebruik van de gehele of een deel van de site, met name door het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan de raadpleging en het gebruik van de site op persoonlijke en privébasis door de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden, is ten strengste verboden. Overtreding van deze bepalingen stelt de dader bloot aan de straffen die zijn voorzien in zowel het Wetboek van Intellectuele Eigendom voor inbreuk op het auteursrecht, merkrechten als in het Burgerlijk Wetboek op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid.

Het creëren van een hyperlink die verwijst naar een van de webpagina's of elementen waaruit de Site bestaat, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van La Davière Plage, die op elk moment kan worden ingetrokken. Alle inhoud, websites of andere websites met een hyperlink die naar de Site of naar een van de onderdelen ervan verwijst, vallen niet onder de controle van La Davière Plage en deze wijst daarom alle verantwoordelijkheid af (met name redactioneel) met betrekking tot de toegang tot deze sites en hun inhoud.

Foto's:
Christophe Bielsa

Beschikbaarheid van de site

La Davière Plage spant zich in om de Site in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden, maar is daartoe niet verplicht. La Davière Plage kan dus de toegang tot de Site onderbreken, met name om redenen van onderhoud of updates, of om enige andere reden, met name technische of redactionele, zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan de internetgebruikers, zonder dat La Davière Plage verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van deze onderbrekingen, noch voor de internetgebruikers, noch voor derden.

Bovendien kan La Davière Plage niet aansprakelijk worden gesteld indien de internetgebruikers geen toegang hebben tot de gehele of een deel van de Site als gevolg van een technische storing of een probleem, in het bijzonder en niet beperkt tot:

- uitval en/of congestie van het internetnetwerk,
- een falen van internetproviders,
- menselijke of elektrische fout,
- elke kwaadwillige interventie,
- eventuele software- of hardwarestoringen,
- een geval van overmacht.

Consumentenbemiddelaar

CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris - CCI de Paris)
39 Avenue F.D. Roosevelt 
75008 Paris
Tel +33 (0)1 44 95 11 40

Verantwoordelijkheid

De camping stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd zo goed en actueel mogelijk is en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De Camping kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld, welke informatie geen garantie of verbintenis van de Camping jegens de internetgebruiker inhoudt. De Camping kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating van dergelijke informatie;
- schade als gevolg van een computerinbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de genoemde informatie;
- en, meer in het algemeen, elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard en gevolgen, die verband houdt met de toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site), de inhoud, het gebruik van de Site en/of het geloof dat wordt gehecht aan de informatie van deze laatste.

(+33) 02 51 58 27 99 daviereplage@orange.fr
Veuillez valider le captcha

De informatie op dit formulier over u is bedoeld voor gebruik door onze vestiging en onze technische dienstverleners om uw verzoek te verwerken. U gaat akkoord met ons Privacybeleid voor Persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en om uw richtlijnen met betrekking tot het beheer van uw gegevens na uw overlijden vast te stellen. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@daviereplage.com. Zie voor meer informatie de juridische kennisgeving.